Onze ideeën

De nationalistische vereniging Voorpost, opgericht in 1976 is een Heel-Nederlandse actiegroep met activiteiten in het huidige Nederland, Vlaanderen, Zuid-Vlaanderen en Zuid-Afrika. Voorpost is niet aan de partijpolitiek gebonden, niet gesubsidieerd en dus geheel onafhankelijk. Statutair beoogt Voorpost de behartiging van de belangen van iedereen die tot de etnisch Nederlandse gemeenschap kan worden gerekend. Voorpost is in de eerste plaats dus Nederlands, meer zelfs: Heel-Nederlands.

Wat wil Voorpost?

Voorpost wil een onafhankelijk Vlaanderen, inclusief de ons ontnomenn gebieden zoals Komen, Moeskroen, Edingen, de Jekervallei en uiteraard onze hoofdstad Brussel. Voorpost wil in die hoedanigheid dan ook logischerwijze de Vlaamse Rand rond Brussel vrijwaren van de alsmaar oprukkende verfransing. De kunstmatige Belgische staat is een overbodige bureaucratische moloch en dient dan ook te worden afgeschaft.
Voorpost wil een volksbewust, Herenigd Nederland dat zijn eigenheid en identiteit verdedigt. Voorpost wil een Herenigd Nederland dat aandacht heeft voor alle Nederlandse volksgemeenschappen, waar dan ook ter wereld en dat weerbaar is tegen verengelsing, veramerikanisering en vervreemding.
Voorpost wil aan de teloorgang en de versnippering der Nederlanden een einde maken. Voorpost wil dat Vlaanderen en Nederland samen, als een Nederlandse federatie, hun plaats innemen in een nieuw Europa, een verenigd Europa der vrije volkeren, waar ook de Bretoenen, Basken en Catalanen een eigen staat hebben. Een sterk Europa dat op het internationale vlak krachtig de eigen belangen verdedigt.

Nationalisme

Voorpost gelooft in het democratisch volksnationalisme. Wij zien dit niet als het zoveelste ‘isme’, maar als de meest natuurlijke, meest harmonieuze ordening, waar ook ter wereld. Dit nationalisme stelt – in tegenstelling tot andere ideologieën – geen eeuwig vreedzaam paradijs in het vooruitzicht. Natuurlijk zijn wij tegen oorlog, zoals wij ook bezwaar hebben tegen ziekte, verdriet en ongeluk. Maar wij beseffen daarbij dat sommige driften en ongemakken even onverbrekelijk verbonden zijn met het leven als geboorte en dood. Overlevingsdrang en zelfverdediging zijn zulke gerechtvaardigde driften. Zelfbeschikking is voor ons essentieel, zowel voor volkeren als voor individuele mensen.

De Nederlanden

Met de Franstalige militaire coup van 1830 werden de Nederlanden uiteengerukt om plaats te maken voor ‘Nederland’ en de kunstmatige Fransgerichte staat ‘België’. België als meest noordelijke departement van Frankrijk, als sluitstuk in een lange reeks annexaties: Duinkerken (Dunkerque), Grevelingen (Gravelines) en Kales (Calais) in Zuid-Vlaanderen. Oer-Nederlandse steden!
Voorpost is derhalve ondubbelzinnig anti-Belgisch: Voorpost is Heel-Nederlands. Dat houdt in dat wij in het hele Nederlandse taalgebied – Nederland en Vlaanderen – werkzaam zijn. Waarom? Omdat Vlaanderen (de historische Zuidelijke Nederlanden) net zo Nederlands is als de huidige Nederlandse staat (de historische Noordelijke Nederlanden). Een hereniging is dan ook in alle opzichten (cultureel, economisch, historisch, enz.) meer dan logisch.
Met het oog op het Europa van morgen zou zulk Herenigd Nederland, met ongeveer 21 miljoen inwoners zich tevens als taalgemeenschap kunnen handhaven tussen de ons omringende taalblokken. Duitsland heeft alvast bewezen dat een vreedzame samenvoeging van gelijkaardige landsdelen ‘Realpolitik’ is. Wanneer de Nederlanden? Voorpost wil allereerst een onafhankelijk Vlaanderen, dat ook de ontnomen gebieden opnieuw opeist zoals Brussel. De Belgische staat is overbodig en moet worden afgeschaft. Voorpost wil een volksbewust Rijks-Nederland, dat zijn eigenheid en identiteit opnieuw verdedigt. Gezien de Belgische staat zich consequent anti-Vlaams heeft opgesteld, zeggen wij: “België barst – de Nederlanden één!”.

Europa

Lampedusa noch die organisatie in Brussel. Europeaan zijn!Als verlengstuk voor onze nationalistische overtuiging plaatsen wij de Nederlanden in een toekomstig zelfbewust Europa van vrij volkeren, van de Atlantische Oceaan tot de Oeral. Een verenigd Europa der vrije volken waar ook de Bretoenen, Basken en Catalanen een eigen staat hebben. Een sterk Europa ook, dat op het internationale vlak krachtig de eigen belangen verdedigt en haar millennia oude cultuur en trots beschermt en met alle mogelijke middelen tracht te behouden.

Ecologie

Liefde voor de eigen geboortegrond, het besef in een harmonieuze samenleving in koppeling met de natuur deel uit te maken, maakt actief natuurbehoud een intrinsieke plicht. Het is aan ons het vaderland mooier achter te laten voor ons nageslacht. Alleen vanuit een volksnationalistische wereldbeschouwing is de motivatie voor concrete milieudefensie te putten. Dit is een zware, opvoedkundige taak voor alle onderdelen van de samenleving. Ouders, onderwijs, jongerenwerk, jeugdbeweging en niet in de laatste plaats Voorpost dragen bij aan dit harmonieus bestaan.
Diversiteit van mensen, dieren, planten en al het andere dat leeft is niet meer dan natuurlijk en dient gerespecteerd te worden. Kunstmatige diversiteit in de vorm van opgelegde multiculturaliteit werkt deze échte diversiteit tegen. Wij verzetten ons hier dan ook tegen.

Politiek

Statutair bestrijdt Voorpost elk totalitarisme en huldigt met die principiële opstelling het VN-handvest van de Rechten van de Mens inzake het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren. Onder totalitarismen rangschikken we alle dictatuurvormen van communisme tot fascisme en van marxistisch egalitarisme tot uitbuitend kapitalisme. Voorpost is democratisch en verzet zich tegen diegenen die een totalitair maatschappelijk systeem willen opdringen door middel van terreur, intimidatie en indoctrinatie. Voorpost is uitdrukkelijk partijonafhankelijk.